Nami sanati logo
search-close

Chord 20403

out of stock

  • Chord 20403
  • Chord 20403
  • Chord 20403
  • Chord 20403
آکورد ۲۰۴۰۳، با طبعی که از گروه بویایی و می باشد. این عطر، در شخصی سازی برند نامی صنعتی قرار می گیرد. این محصول در حجم های ۳۰ و ۵۰ میلی لیتر و با غلظت های ادو پرفیوم و اکستریت د پرفیوم عرضه می شود. آکورد ۲۰۴۰۳، برای مناسب است. اسانس‌های اولیه و است. اسانس های میانی شامل و می شود. اسانس‌های پایهآن نیز , و است.
© 2024 All rights reserved to Nami Sanati Perfumery.